Video: On Wellness and Depression

At the beginning of the week, usually on Mondays, a member of the community reflects on a theme set at the beginning of the school year.

Today, the theme is about wellness — our approach to combat depression and other struggles of today.

The video will sound technical to introduce the topic. The script is below.

Hello my dear students:

It is important that we become well when different stressors in our personal, family, school or in other relationships batter us every day. When we are well, we will be able to value our life and the life of others. We will have a very positive outlook of our future, that we will look on what’s ahead with great hope and joyful anticipation.

Wellness is an active process through which people become aware of, and make choices toward a more successful existence. This can be obtained through a conscious, self-directed and evolving process of achieving full potential; a multidimensional and a holistic, encompassing lifestyle. It is also about having a mental and spiritual well-being, and an enriching and life-giving environment, or by being positive and affirming in life.

There are six dimensions of wellness, namely Occupational, Emotional, Physical, Social, Intellectual and Spiritual wellness. This holistic model explains:

  1. How a person contributes to their environment and community, and how to build better living spaces and social networks
  2. The enrichment of life through work, and its interconnectedness to living and playing
  3. The development of belief systems, values, and creating a world-view
  4. The benefits of regular physical activity, healthy eating habits, strength and vitality as well as personal responsibility, self-care and when to seek medical attention
  5. Self-esteem, self-control, and determination as a sense of direction
  6. Creative and stimulating mental activities, and sharing your gifts with others.

Applying a wellness approach can be useful in nearly every human endeavor. As a pathway to optimal living, wellness is being applied to related fields, such as health promotion and holistic health, and has seen a growth in “helping professions” including counseling and medical arts and practices.

+++

Ang Depresyon ng Kabataan

Note: This reflection was delivered over the PA system by Ed Caligner RGC of the Guidance and Counselling Program to educate the community of Ateneo High School about the depression among the young in the context of creating a culture of wellness.

+++

The author of the reflection, Ed Caligner PhD, facilitates participants in a JBEC Assessment Workshop.
The author of the reflection, Ed Caligner PhD, facilitates participants in a JBEC Assessment Workshop.

Pinaniniwalaang likas na masayahin at “resilient” ang mga Filipino. Sabi nga ng isang Heswitang Pari na si Fr. Horacio de la Costa, ang “resiliency”, ang kakayahang bumangon at maging matatag mula sa pagsubok ng buhay, ay nag-uugat sa malalim na pananampalataya at pagmamahal sa musika ng mga Filipino.

Isang katotohanang ipinagmalaki at tila ba ipinaalala sa atin ni Cardinal Tagle noong bumisita ang Santo Papa Francisco sa ating bansa kamakailan lang.

Bukod dito, sa aking palagay, ang likas na katangian ng Filipino na maka-kapwa, na may sikolohiya ng “Kami” at hindi “ako,” ang pagkakaroon ng closely-knit family ties ang mga maaring paghugutan ng lakas at emotional support, at nagsisilbing mabisang kalasag laban sa anumang dagok o “stressors” ng buhay.
Subalit, ayon sa Department of Health (DOH), ang Pilipinas ay isa may mataas na bilang nang depresyon sa Southeast Asia, batay na rin sa datos mula sa World Health Organization (WHO, 2011).

  • Ano nga ba ang depression?
  • Paano natin ito makikilala?
  • Ito ba ay maaring gamutin o malunasan?
  • Ano ang maari nating gawin upang tulungan ang isang taong binabalot ng depression?

Ayon sa DSM-V (Statistical Manual of Mental Disorders), ang libro ng mga Sikolohista at Saykayatris (Psychologist and Psychiatrist), ang depresyon ay isa lamang sa iba’t-ibang uri ng Mood Disorders. Ito ay isang sikolohikal at medikal na karamdaman sa isip na malulunasan ng pinagsamang pharmacology (paggamit ng prescribed anti-depressant) at psychotherapy.

Ang likas na katangian ng Filipino na maka-kapwa, na may sikolohiya ng “Kami” at hindi “ako,” ang pagkakaroon ng closely-knit family ties ang mga maaring paghugutan ng lakas at emotional support, at nagsisilbing mabisang kalasag laban sa anumang dagok o “stressors” ng buhay.

According to the experts, a person is truly depressed when he is in a depressed mood for most of the day, for more days than not, as indicated by either subjective account or observation by others for at least 1-2 years; has poor appetite, insomnia or hypersomnia, low energy or fatigue, low self-esteem, poor concentration, and feelings of hopelessness (DSMV-TR).
Maraming kadahilanan ang pagkakaroon ng depresyon. Sa aspetong bio-chemical, may kaugnayan ang tinatawag na ” faulty mood regulation by the brain at genetic vulnerability, dahilan upang maranasan ang depresyon sa loob ng isang pamilya o magkamag-anak.
Napatunayan nang pananaliksik na ang hippocampus sa utak ng isang taong depressed ay higit na maliit (9-13%) kumpara sa utak ng taong hindi depressed. “The hippocampus is a small organ located within the brain’s medial temporal lobe and forms an important part of the limbic system, the region that regulates emotions” (www.google.com.ph).
Ang sikolohikal na aspeto naman, sanhi ng “stressful life events” ay posibleng pag-ugatan din ng depresyon.
Ang mabuting balita ay, maaaring mapigilan ang paglala ng depresyon. Ang madaliang pag-alam sa presensya ng depresyon sa isang tao,at ang paggamit ng mabisang intervention, tulad ng pag-unawa at pakikipag-usap, social and emotional support mula sa pamilya at mga kaibigan ay maaring makapigil sa paglala ng depresyon, (Sta. Maria, Estanislao, et al, 2013).

Ang referral system, upang maihatid sa higit na makakatulong na eksperto ang taong depressed ay isang mabisang pangunahing intervention din. Ang pagiging bukas upang pag-usapan ang katotohanan ng depresyon, sa halip na ikubli at sarilinin ang nararamdaman ay isang malaking hakbang para sa agarang tulong at paggaling.

Si Tj Manotoc, isang kilalang media personality at sports anchor, ay buong tapang na ibinahagi ang kanyang pinagdaanang depresyon noong sya ay nasa Hayskul dito sa Ateneo (Salamat Dok (ABS-CBN, 2010), bunga ng paghihiwalay ng kanyang kilalang mga magulang noong sya ay 3 taong gulang pa lang. Madaliang tumugon at nagpaunlak si Tj, nang siya ay aking kontakin upang ibahagi sa inyo ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng panayam.
Walang dudang napagtagumpayan ni Tj ang kanyang laban sa depresyon. Dahilan na rin sa lakas ng kalooban upang personal na paglabanan ang di pagkatulog at bagabag , dahil na rin sa suporta at pagmamahal ng pamilya at magulang, isinusulong nya ngayon ang isang advocacy laban sa Depresyon.
Bilang Atenista at Filipinong maka-kapwa, may musika at pananampalataya, may nagmamahal na kaibigan at pamilya, paano tayo makatutulong sa kaibigang binabalot marahil ng depresyon? Ano ang pwede nating magawa?

Ang sagot? Maging sensitibo at mapang-unawa. Makinig hindi lamang sa kuwentong naririnig at sa mensaheng hindi binibigkas ng salita kundi mensaheng nasa mata at mukha.

Hikayatin ang kaibigan na maging bukas sa damdamin at akayin na rin upang ihatid sa taong higit na makatutulong at makauunawa. At katulad ng ibang emosyon na panandalian at di nagtatagal, ang depresyon ay malalampasan din bunga ng pakikinig, pag-unawa, musika, pagmamahal at pananampalataya.

Manalangin tayo:

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Kasihan mo kami, Ama naming lumikha. Pagkalooban mo kami ng matalas na pakiramdam at mapagmahal na pang-unawa. At sa aming sama-samang paglalakbay , punuin mo kami ng buhay at sigla. Upang aming makita ang ganda ng buhay at ng lahat mong nilikha.
• Luwalhati sa Ama, sa Anak at Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman. Amen.
Humarap tayo sa ating katabi, sa kanan at sa kaliwa, sila ay ating tapikin at sabihin,
“Good Morning. Don’t forget to remember, that nothing is going to happen today that you and I together cannot handle.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s